Fritz Group S.A. jako Krajowa Instytucja Płatnicza

W roku 2017 Fritz Group S.A. jako Krajowa Instytucja Płatnicza, adekwatnie do rodzaju i skali prowadzonej przez siebie działalności w zakresie działalności regulowanej, stosuje rekomendowane zasady ładu korporacyjnego

z wyłączeniem lub modyfikacją zasad poniżej wymienionych:

Zasada zawarta w § 8 pkt. 4 Zasad dotycząca zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki odbywają się na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych. Umowa spółki nie przewiduje możliwości aktywnego uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W chwili obecnej spółka jest własnością czworga akcjonariuszy, co w praktyce wyłącza konieczność przeprowadzania WZA w sposób zdalny, tym bardziej, że statut dopuszcza udział poprzez pełnomocnika. W opinii Zarządu spółki zasady udziału w Zgromadzeniach Wspólników obowiązujące w spółce umożliwiają efektywną realizację praw wynikających z posiadanych akcji i należycie zabezpieczają interesy akcjonariuszy. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości na bazie wypracowanych standardów rynkowych, w szczególności w sytuacji zmiany struktury własnościowej spółki.

  • Zasada zawarta w § 13 ust. 1 i 4 (kolegialność zarządu) nie jest stosowana ze względu na wielkość spółki i zakres jej działalności. Jednoosobowość zarządu nie rzutuje negatywnie na działalność spółki, ani nie powoduje powstania dodatkowych ryzyk, zwłaszcza spowodowanych brakiem należytej staranności w zarządzaniu. Zarazem, brak kolegialności zarządu wyłącza bezpośrednie stosowanie § 15 ust. 2- 4 Zasad.
  • § 22 ust. 4 i 5 – Z uwagi na wielkość Spółki i zakres jej działalności, organ nadzorujący (trzyosobowa Rada Nadzorcza, w tym co najmniej jedna osoba będąca członkiem niezależnym) jest wystarczającym do zapewnienia prawidłowej funkcji nadzorczej, bez konieczności wyłaniania w jego ramach odrębnego Komitetu Audytu.
  • §§ 49 i 51 Zasad – z uwagi na wielkość Spółki, funkcje monitorowania zgodności oraz audytu są połączone, co nie wyłącza niezależności i nie powoduje utrudnień w ich wykonywaniu.
  • Rekomendacje zawarte w rozdziale 9 Zasad nie mają zastosowania, z uwagi na przedmiot działania Spółki odrębny od wskazanego w przepisach §§ 53-57 Zasad.
  • Niniejszy dokument stanowi zbiór wyłączeń od standardowych Zasad Ładu Korporacyjnego przyjętych uchwałą KNF z dnia 22 lipca 2014 r., stanowiąc razem zbiór zasad obowiązujących w Fritz Group S.A.
    Celem spółki jest funkcjonowanie z poszanowaniem prawa i zastosowaniem dobrych praktyk w stosunku do wszystkich swoich interesariuszy,
    ze szczególnym uwzględnieniem słusznych interesów Klientów Spółki.”